Kallelse till Linköpings Kattklubbs årsmöte 2013-02-23

 

 

Mötet kommer att hållas i klubblokalen på Stiglötsgatan 15, kl. 14:00

Klubben bjuder på fika och smörgåstårta.

Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet.

 

Dagordning för mötet

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
6. Val av två rösträknare för mötet
7. Fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. Ärenden väckta till årsmötet
14. Motioner
15. Val av:

Ordförande 2 år

Två styrelseledamöter 2 år

tf Ledamot 1 år

Tre suppleanter 1 år, väljs i ordning för att inträda för ordinarie ledamot

Revisor 2 år

Revisorsuppleant 1 år

Materialförvaltare 1 år

Klubbvärdar om minst två, varav en sammankallande 1 år

Redaktionsgrupp för Jamarkuriren om minst två, varav en sammankallande 1 år

Lotteriansvarig 1 år

Ansvarig för LKs hemsida 1 år

Tre personer till valberedningen 1 år, varav en skall utses till sammankallande

     16. Övrigt, ej beslutsförda frågor
17. Årets Katt
18. Mötets avslutande